Travel from Shinjuku to Yoshiwara-Tokyo-Japan

How to get from Shinjuku to Yoshiwara?

There is no direct connection from Shinjuku to Yoshiwara. However, you can take the subway to Naka-Okachimachi, take the Metro to Minowa, then take the walk to Yoshiwara. Alternatively, you can travel from Shinjuku to Yoshiwara in around 10 min.

How to get from Shinjuku to Yoshiwara

From Higashi-Shinjuku subway to Naka-Okachimachi, Metro to Minowa, then walk to Yoshiwara. 36 min ¥448. From Shinjuku taxi to Yoshiwara. 10 min ¥5583. From Shinjuku drive to Yoshiwara. 10 min ¥162.

How long does it take to get from Shinjuku to Yoshiwara?

It takes approximately 36 min to get from Shinjuku to Yoshiwara.

Operators from Shinjuku to Yoshiwara