Travel from Shin-Urayasu-Station to Tokyo-Disney-Land

How to get from Shin-Urayasu Station to Tokyo Disney Land?

You can travel from Shin-Urayasu Station to Tokyo Disney Land in around 4 min.

How to get from Shin-Urayasu Station to Tokyo Disney Land

From Shin-Urayasu Station taxi to Tokyo Disney Land. 4 min ¥2333. From Shin-Urayasu Station walk to Tokyo Disney Land. 58 min.

Operators from Shin-Urayasu Station to Tokyo Disney Land

Close Print Itinerary
 1. Here are 2 options to get from
  Shin-Urayasu Station to Tokyo Disney Land:

  1. Trip:
   1 Taxi
   • One-Way approx: USD $17 - $22
   • Duration: 4 min
   Open +
   • Trip:
    1 Taxi
    • One-Way approx: USD $17 - $22
    • Duration: 4 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Walk
   • One-Way approx: N/A
   • Duration: 58 min
   Open +
   • Trip:
    2 Walk
    • One-Way approx: N/A
    • Duration: 58 min
    Close x