Travel from Romford to Newbury-Park-Station

Bus or train from Romford to Newbury Park Station?

London Buses operates a bus from Romford to Newbury Park Station every 10 minutes. Tickets cost $3 and the journey takes 13 min. Alternatively, TfL Rail operates a train from Romford to Newbury Park Station every 15 minutes. Tickets cost $3 - $5 and the journey takes 8 min.

How to get from Romford to Newbury Park Station

From Romford, Mawney Road (RM7) line 66 bus to Newbury Park. 13 min £2. From Romford train to Seven Kings then walk to Newbury Park Station. 29 min £2. From Romford taxi to Newbury Park Station. 7 min £22. From Romford Uber to Newbury Park Station. 7 min £18. From Romford walk to Newbury Park Station. 1 h 29 min.

Operators from Romford to Newbury Park Station