Travel from Port-Elizabeth to Kenton-on-Sea

How to get from Port Elizabeth to Kenton-on-Sea?

There is no direct connection from Port Elizabeth to Kenton-on-Sea. However, you can take the bus to Grahamstown then take the taxi to Kenton-on-Sea. Alternatively, you can travel from Port Elizabeth to Kenton-on-Sea in around 1 h 42 min.

How to get from Port Elizabeth to Kenton-on-Sea

From Port Elizabeth bus to Grahamstown then taxi to Kenton-on-Sea. 2 h 37 min R 1 073. From Port Elizabeth taxi to Kenton-on-Sea. 1 h 42 min R 1 821. From Port Elizabeth drive to Kenton-on-Sea. 1 h 42 min R 185.

Operators from Port Elizabeth to Kenton-on-Sea