Travel from Montañita-Santa-Elena-Ecuador to Manta

How to get from Montañita to Manta?

There is no direct connection from Montañita to Manta. However, you can take the bus to Las Nuñez, take the taxi to Jipijapa, then take the bus to Manta. Alternatively, you can drive from Montañita to Manta in around 2 h 11 min.

How to get from Montañita to Manta

From Montañita bus to Las Nuñez, taxi to Jipijapa, then bus to Manta. 4 h 25 min. From Montañita drive to Manta. 2 h 11 min.