Travel from Meta-Campania-Italy to Pompei

Bus from Meta to Pompei

Curreri Viaggi operates a bus from Meta to Pompei every 4 hours. Tickets cost $9 - $13 and the journey takes 25 min.

How to get from Meta to Pompei

From Meta subway to Moregine. 23 min 1€. From Meta bus to Pompei Scavi. 25 min 7€. From Meta taxi to Pompei. 25 min 25€. From Meta drive to Pompei. 25 min 2€.

Operators from Meta to Pompei