Travel from Kumamoto to Yakushima

How to get from Kumamoto to Yakushima?

There is no direct connection from Kumamoto to Yakushima. However, you can take the train to Kagoshima-Chuo, take the drive to Kagoshima, take the ferry to Yakushima, then take the drive to Yakushima. Alternatively, you can take the train to Kagoshima-Chuo, take the train to Ibusuki, take the ferry to Yakushima, then take the taxi to Yakushima.

How to get from Kumamoto to Yakushima

From Kumamoto train to Kagoshima-Chuo, drive to Kagoshima, ferry to Yakushima, then drive to Yakushima. 7 h 43 min ¥15332. From Kumamoto train to Kagoshima-Chuo, train to Ibusuki, ferry to Yakushima, then taxi to Yakushima. 7 h 57 min ¥37381. From Kumamoto Kotu Center bus to Kagoshimahonminato, walk to Kagoshima, ferry to Yakushima, then taxi to Yakushima. 10 h 35 min ¥36827. From Kumamoto Kotu Center bus to Kagoshimahonminato, walk to Kagoshima, ferry to Ibusuki, ferry to Yakushima, then taxi to Yakushima. 10 h 55 min. From Kumamoto Kotu Center bus to Kagoshimahonminato, walk to Kagoshima, car ferry to Yakushima, then taxi to Yakushima. 11 h 55 min ¥32768. From Kumamoto drive to Kagoshima, ferry to Yakushima, then drive to Yakushima. 7 h 52 min ¥12422. From Kumamoto train to Hakata, subway to Fukuoka airport, fly to Yakushima airport, then taxi to Yakushima. 5 h 35 min ¥41235. From Kumamoto train to Kagoshima-Chuo, train to Hayato(Kagoshima), taxi to Kagoshima airport, fly to Yakushima airport, then taxi to Yakushima. 6 h 24 min ¥47582.

How long does it take to get from Kumamoto to Yakushima?

It takes approximately 7 h 43 min to get from Kumamoto to Yakushima.