Travel from Kakarbhitta to Hotel-Namaskar-Birātnagar-Nepal

How to get from Kakarbhitta to Hotel Namaskar, Birātnagar?

You can drive from Kakarbhitta to Hotel Namaskar, Birātnagar in around 1 h 37 min.

How to get from Kakarbhitta to Hotel Namaskar, Birātnagar

From Kakarbhitta drive to Hotel Namaskar, Birātnagar. 1 h 37 min $11.

Operators from Kakarbhitta to Hotel Namaskar, Birātnagar

OperatorPhoneWebsite