Travel from Igoumenitsa to Otranto

How to get from Igoumenitsa to Otranto?

There is no direct connection from Igoumenitsa to Otranto. However, you can take the car ferry to Corfu, take the walk to Corfu, then take the ferry to Otranto. Alternatively, you can drive from Igoumenitsa to Otranto in around 25 h 54 min.

How to get from Igoumenitsa to Otranto

From Igoumenitsa car ferry to Corfu, walk to Corfu, then ferry to Otranto. 6 h 27 min 64€. From Igoumenitsa drive to Otranto. 25 h 54 min 397€.

Operators from Igoumenitsa to Otranto