Travel from Fushimi-Inari-taisha to Kinkaku-ji

How to get from Fushimi Inari-taisha to Kinkaku-ji?

You can travel from Fushimi Inari-taisha to Kinkaku-ji in around 15 min.

How to get from Fushimi Inari-taisha to Kinkaku-ji

From Fushimi Inari-taisha taxi to Kinkaku-ji. 15 min ¥4669. From Fushimi Inari-taisha drive to Kinkaku-ji. 15 min ¥174.

Operators from Fushimi Inari-taisha to Kinkaku-ji