x Back

From Xiamen Fanghu bus to Zhangzhou, train to Shenzhen North, then line 4 Shenzhen Metro to Civic Centre. 5hrs 10min. From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shenzhen. 8hrs 00min 元184. From Xiamen drive to Shenzhen. 6hrs 03min 元491. From Xiamen airport fly to Shenzhen airport then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 2hrs 50min 元742. From Xiamen airport fly to Hong Kong airport then bus to Shenzhen. 3hrs 30min 元570.