x Back

From Xiamen Fanghu bus to Zhangzhou, train to Shenzhen North, then line 4 Shenzhen Metro to Civic Centre. 5hrs 10min. From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shenzhen. 8hrs 00min 元184. From Xiamen train to Huizhou, train to Luohu, then line 1 Shenzhen Metro to Convention & Exhibition Center. 15hrs 34min 元325. From Xiamen drive to Shenzhen. 6hrs 01min 元491. From Xiamen airport fly to Shenzhen airport then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 2hrs 50min 元866. From Xiamen airport fly to Hong Kong airport then bus to Shenzhen. 3hrs 30min 元817.