x Back

From Xiamen airport fly to Shenzhen airport then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 1hrs 55min $124. From Xiamen airport fly to Hong Kong airport then bus to Shenzhen. 2hrs 30min $90. From Xiamen Fanghu bus to Fujian Shishi, taxi to Quanzhou airport, fly to Hong Kong airport, then bus to Shenzhen. 5hrs 45min $119. From Xiamen airport fly to Macau airport, line 36 bus to CTM Building, bus to Macau, ferry to Shekou Port, then line 2 Shenzhen Metro to Shenzhen. 4hrs 17min $229. From Xiamen Fanghu bus to Zhangzhou, train to Shenzhen North, then line 4 Shenzhen Metro to Civic Centre. 6hrs 00min $47. From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shenzhen. 8hrs 00min $29. From Xiamen drive to Shenzhen. 6hrs 03min $72.

x Back