x Back

From Xiamen Hubin bus to Guangdong Shenzhen. 8hrs 00min 元185. From Xiamen train to Huizhou, train to Luohu, then line 1 Shenzhen Metro to Huaqiang Road. 15hrs 29min 元327. From Xiamen drive to Shenzhen. 5hrs 54min 元494. From Xiamen train to Xiamen airport, fly to Shenzhen airport, then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 4hrs 13min 元883. From Xiamen train to Xiamen airport, fly to Hong Kong airport, then Bus to Shenzhen. 5hrs 49min. From Xiamen train to Jinjiang, taxi to Quanzhou airport, fly to Shenzhen airport, then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 6hrs 28min 元1174. From Xiamen train to Xiamen airport, fly to Macau airport, line 36 bus to Av. Sun yat-sen, CTM Bldg., bus to Macao, then Bus to Shenzhen. 6hrs 54min 元1013.