x Back

From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shantou. 4hrs 00min 元107. From Xiamen taxi to Shantou. 2hrs 47min 元861. From Xiamen drive to Shantou. 2hrs 47min 元198. From Xiamen airport fly to Shantou airport then Bus to Shantou. 3hrs 28min 元1197.

x Back