x Back

From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shantou. 4hrs 00min 元90. From Xiamen drive to Shantou. 2hrs 47min 元220. From Xiamen airport fly to Shantou airport then bus to Shantou. 3hrs 49min 元1200.

x Back