x Back

From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shantou. 4hrs 00min 元92. From Xiamen taxi to Shantou. 2hrs 47min 元982. From Xiamen drive to Shantou. 2hrs 47min 元214. From Xiamen airport fly to Shantou airport then bus to Shantou. 4hrs 49min 元1184.