x Back

From Xiamen Fanghu bus to Guangdong Shantou. 4hrs 00min 元91. From Xiamen drive to Shantou. 2hrs 47min 元214. From Xiamen airport fly to Shantou airport then bus to Shantou. 4hrs 24min 元1180.

x Back