x Back

From Gongyuanqian line 2 Guangzhou Metro to Guangzhou South, train to Shenzhen North, train to Xiamen North, then train to Fuzhou. 7hrs 33min 元462. From Guangzhou Municipal bus to Fuzhou. 13hrs 00min 元257. From Guangzhou drive to Fuzhou. 9hrs 29min 元702. From Gongyuanqian line 2 Guangzhou Metro to Jiahewanggang, line 3 Guangzhou Metro to Guangzhou airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 5hrs 28min 元592. From Gongyuanqian line 2 Guangzhou Metro to Guangzhou South, train to Shenzhen North, line 5 Shenzhen Metro to Bao'an Center, line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 6hrs 30min 元1094. From Guangzhou bus to Hong Kong airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 7hrs 10min 元607.

x Back