x Back

From Farmington bus to Waterbury, train to Bridgeport, train to Washington, then Train to Connellsville. 11hrs 13min $229. From Farmington bus to Danbury, CT, bus to New York, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 14hrs 35min $164. From Farmington bus to Danbury, CT, bus to New York, NY, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 15hrs 17min $204. From Farmington drive to Connellsville. 7hrs 52min $62. From Farmington bus to Hartford, bus to Hartford airport, fly to Pittsburgh airport, bus to Liberty Ave At 6Th, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 8hrs 04min $289. From Farmington bus to New York La Guardia airport, fly to Pittsburgh airport, bus to Liberty Ave At 6Th, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 9hrs 16min $269. From Farmington bus to New York JFK airport, fly to Pittsburgh airport, bus to Liberty Ave At 6Th, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 9hrs 51min $304. From Farmington bus to Waterbury, train to Bridgeport, train to AirTrain Rail Link, Airtrain to Newark airport, fly to Pittsburgh airport, bus to Liberty Ave At 6Th, bus to Pittsburgh, then Train to Connellsville. 9hrs 47min $335.

Farmington to Connellsville Farmington to Rochester Farmington to New York NY USA Farmington to Winston Salem Farmington to South Bend Farmington to Kenilworth Farmington to Florida State University Farmington to Galivants Ferry Farmington to Gimli Farmington to Mother of God Church Farmington to Tahquamenon Falls Farmington to Frankfurt Farmington to Rt 30 At Park Ave Farmington to Edison Farmington to Ithaca Farmington to Allentown Farmington to New Jersey Farmington to Quebec City Farmington to Syracuse Farmington to Wilmington Farmington to Harrisburg Airport MDT USA Farmington to Newport Farmington to Markham Farmington to Statue of Liberty Farmington to Stony Brook University Farmington to South Hadley Farmington to Fort Lee Farmington to Seattle Farmington to Kennebunkport Farmington to Ann Arbor Cincinnati to Connellsville Wilmington to Connellsville Benton Harbor to Connellsville Elkhart to Connellsville Cleveland to Connellsville Brampton to Connellsville Niagara Falls to Connellsville Brantford to Connellsville Gaithersburg to Connellsville Manassas to Connellsville Johnson City to Connellsville Cary to Connellsville St Joseph Roman Catholic Church Detroit to Connellsville Duke University Hospital to Connellsville Flushing Queens to Connellsville Bowling Green to Connellsville Lake Geneva to Connellsville Corpus Christi to Connellsville Harbor Springs to Connellsville 30th Street Station to Connellsville New Buffalo Amtrak Station to Connellsville Macon to Connellsville Hunting Island Beach to Connellsville Spartanburg to Connellsville Arkansas Alligator Farm and Petting Zoo to Connellsville Roswell to Connellsville Bluefield to Connellsville Orlando Airport MCO USA to Connellsville Durham to Connellsville Dayton to Connellsville
x Back